Please rotate your screen
to landscape.

請將屏幕旋轉為橫向。
The Novel World Weekly
Editors - Qiu Xianglin
Date of Publication
Frist issue avaliable
Date of Publication
Last issue avaliable
1951/1/22
1952
Price for each issue : 50 cents
Pubisher
Xiaoshuo shijieshe / Meiri zazhishe [1]
Annotation

According to a note on its contents page, The Novel World Weekly offered ‘a gathering of well-known novelists never seen before in Hong Kong history.’ This was only a slight exaggeration, as many of its contributors were popular novelists or celebrity journalists, among them Lü Dalü, Yihongsheng, Woshishanren (Chen Jing) and founders Lingxiaosheng (Wei Chunqiu) and You Cao (Wang Xiangqin). Other of the magazine’s founders included its editor, Qiu Xianglin, Qu Shaoxuan and Xu Kairu (Nianfoshanren).

The Novel World Weekly was a typical ‘Cantonese School’ publication. Not only were the majority of its writers from Guangzhou, but much of its contents reflected Cantonese interests, such as martial-arts combat fiction, Cantonese ballads and ‘wooden fish songs’, and were written in Cantonese or Saam Kap Dai. Some hilarious Cantonese ballads are attributed to Jiao Zirong, a penname alluding to the Qing dynasty era’s Zhao Ziyong, the ‘father of Cantonese ballads.’ The magazine appears to have struggled to maintain a high quality standard. Just one issue after being ‘reformed’ and relaunched, it ceased publication.

Location The Chinese University of Hong Kong Library/ The University of Hong Kong Libraries
Contributors Lin Shen · Dengxianshaonian · Li Duowen · Xiao Chen · Liu Shanghui · You Cao (Wang Xiangqin) · Lü Dalü · Yichaisheng (Li Ming · aka. Luo Liming) · Nianfoshanren (Xu Kairu) · Jinwangdaru · Kuang Hailiang (Hai Liang) · Jia Biweng · Dashu · Sheng Baiguo · Xiyusheng · A Fo · Deng Jichen · Yihongsheng · Wong Sam Fan (Wang Xinfan) · Lingxiaosheng (Wei Chunqiu) · Woshishanren (Chen Jing) · Qiu Xianglin · Jiao Zirong · Qian Qian · Haiyusheng · Luo Xia · Juan Ying · Xia Tailai · Fenshusheng · Shangguanzhuiyu · Qi Fan · Dan Li · Bo Nian · Tianniangwanglang · Shan Ke · A Tang · Zi Ni · Ma Jue · Jin Se · Muhansheng · Yang Guixian · Tianyangsheng · Niulanshizhu · Mei Zi · Yi Yi · Lao Ding · Shen Gong · Long Teng · Guang Ming · Chen Ruofu · Dijiucaizi · Dong Lang · Bu Tasheng · Daquandidan · Long Rang · Xia Chu · Huashanqiaozi Lü Yun · Lu Li (Chen Luli) · Hua Peng · (Chen) Yisu · Fan Fu · Xiao Yuan · Niu Zi · Chen Chixiu · Rong Zhi · Tong Yifeng · Luo Dangu · Yi Shi [2]