Please rotate your screen
to landscape.

請將屏幕旋轉為橫向。
Guangzhou zazhi
Editors - Huang Zemin · Yang Liu
Date of Publication
Frist issue avaliable
Date of Publication
Last issue avaliable
1933
1933/8
Price for each issue : 10 cents
Pubisher
Guangzhou Zazhi She
Annotation

A fortnightly published on the first and 15th day of each month, Guangzhou Zazhi (‘Guangzhou Magazine’) had a full-colour front page and the same name as a magazine previously published in 1925. Its publisher, Guangzhou Zazhi She, also published a ‘half-cent’ book series. The magazine’s contents included satirical comic strips, black-curtain fiction (exposé) and erotic fiction, with articles were written in classical Chinese, vernacular Chinese and Cantonese. Its series included ‘A comic about Mr. Chan’, while its ‘Canton New Stuff’ page featured fashionable items and gossip from the city.

Location Quanguo Baokan Suoyin (CNBKSY)
Contributors Chou Shoumin · Zhi Qing · Xi Yuan · Kuang Lujiu · Liao Ke · Chang Gang · Jun Lin · Nai Gong · Xi Zi · Min · Zhai Gong · Yi Sheng · Wo Fo · Kuang Yinshi · Su Tang · Tu Mu · Kong Fuan · Jiuzhong Fungfu · Wang Shunfeng · Zuo Shenme Shen · Gong Zi · Ba Wan · Lin Lin · Ye Cao · Cu Ke · Yufu · Zhuzhe Xinxian · Lu Gong